Investigació i desenvolupament dels sistemes espacials

Estes són les nostres

Activitats

El Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium realitza activitats d’investigació científica i servicis de desenrotllament tecnològic en qualsevol àmbit d’activitat relacionat amb el sector Espai, l’increment de la seguretat i de la qualitat de producció dels sistemes espacials, així com la realització de totes aquelles activitats encaminades, directament o indirectament, a aconseguir el progrés social i econòmic a Europa en el que al sector Espai es referix, en concret amb:

  1. La preparació i realització d’assajos, test, tècniques d’anàlisi, estratègies de síntesi i processos de disseny, així com mètodes de mesura i especificacions de sistemes espacials.
  2. La prestació de servicis d’assessorament tècnic i diagnosi, així com la certificació de sistemes i productes en el sector Espai.
  3. La realització d’estudis, informes, projectes, assessorament i regulació sobre normes i especificacions del sector Espai.
  4. La realització de programes d’investigació i desenrotllament en el camp de la tecnologia espacial.
  5. La transferència a empreses i a altres entitats interessades de la tecnologia generada en la investigació del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium.
  6. La col·laboració en investigació, innovació, regulació, formació i divulgació amb quants organismes, públics i privats, nacionals o internacionals, s’ocupen del desenrotllament de tecnologies que s’apliquen en el sector Espai.
  7. El foment de la formació contínua de professionals i estudiants relacionats amb el sector Espai, per mitjà de la col·laboració en programes de postgrau (doctorat i màster), cursos, seminaris i congressos.
  8. El foment de la divulgació d’informació per mitjà de la publicació de documentació i bibliografia de caràcter cientificotècnic, així com de butlletins informatius de les activitats objecte del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium.
  9. En línies generals, la realització de qualsevol activitat encaminada al progrés de la ciència, la tecnologia, la qualitat, la legislació, la competitivitat i l’expansió del sector de l’Espai a Europa i fora d’ella.

Govern

L’estructura organitzativa del consorci la constituïxen la seua Junta de Govern, la Comissió Executiva, la Comissió Científica i Tècnica, la Presidència, les Vicepresidències i la Gerència.

Laboratoris ESA-VSC

Perfil del contractant

L’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, establix que els òrgans de contractació difondran exclusivament a través d’Internet el seu perfil del contractant.

Accés a la Plataforma per a les empreses licitadores

Enllaç amb la Plataforma de Contractació del Sector Públic: https://contrataciondelestado.es/

Enllaç directe amb el perfil del contractant del VSC: punxar ací

Els nostres comptes clars

Transparència

Informació econòmica, pressupostària i estadística, informació de rellevància jurídica, informació relativa a alts càrrecs i assimilats i més dades, poden ser consultats en la nostra web.

This post is also available in: English Spanish