Política de Privacitat

RESPONSABLE (IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE LA WEB) I FUNCIONS

Responsable

El Consorci Espacial Valencià és l’entitat titular de la web www.val-space.com

Consorci Espacial Valencià
CIF: S4600111A
Ciutat Politècnica de la Innovació
Edifici 8G, accés B, planta B
Camí de Vera s/n
46022, València
Correu electrònic: info@val-space.com

Delegat de protecció de dades
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica
Passeig de l’Albereda, 16. 46010 València
dpd@gva.es
www.transparencia.gva.es/dpd

Funcions

D’acord amb els seus Estatuts, el Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium realitza activitats d’investigació científica i servicis de desenrotllament tecnològic en qualsevol àmbit d’activitat relacionat amb el sector Espai, l’increment de la seguretat i de la qualitat de producció dels sistemes espacials, així com la realització de totes aquelles activitats encaminades, directament o indirectament, a aconseguir el progrés social i econòmic a Europa en el que al sector Espai es referix.

En el context d’este marc funcional, el Consorci Espacial Valencià està legitimat per a tractar dades personals amb ple respecte al dret fonamental a la protecció de dades i a la normativa que la desenrotlla.

FINALITAT I BASE DE LEGITIMACIÓ

El Consorci Espacial Valencià tracta la informació facilitada per l’usuari davall el seu consentiment i/o conseqüència de l’execució d’un contracte o compliment d’una obligació legal a fi d’atendre les sol·licituds diverses dutes a terme per part d’este. La finalitat perseguirà la gestió de l’enviament d’informació sobre els servicis que presta el Consorci Espacial Valencià i les activitats que du a terme segons els seus estatuts.

El Consorci Espacial Valencià podrà elaborar un perfil comercial, amb base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades amb base al dit perfil, però es podrà usar per a realitzar filtrats.

En cada un dels enviaments podrà donar-se de baixa de les dites comunicacions. El criteri de conservació de les dades tindrà base en la manifestació contrària al tractament per la seua banda. En tot cas, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió o “dret a l’oblit”, limitació del tractament, portabilitat, dret a no ser objecte de decisions individualitzades i d’informació, així com plantejar qualsevol consulta respecte del tractament de les seues dades personals a través del correu info@val-space.com. Per a contactar amb el Delegat de protecció de dades podrà dirigir-se a l’adreça electrònica dpd@gva.es amb còpia a info@val-space.com

DURACIÓ

Amb caràcter general, en el Consorci Espacial Valencià totes les dades personals, no es mantenen més temps del necessari per al fi del tractament dels mateixos.

DRETS DELS INTERESSATS

Tota persona podrà exercir sobre els fitxers titularitat del Consorci Espacial Valencià els següents drets conforme al RGPD:

-Dret d’accés a les seues dades personals per a saber quins estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells.

-Dret de rectificació de qualsevol dada de caràcter personal inexacte

-Dret de supressió i d’oblit de les seues dades personals, quan açò siga possible.

-Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulte dubtosa, i en este cas podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

-Dret a la portabilitat de les seues dades personals, quan la base legal que ens habilite per al seu tractament siga una relació contractual o el consentiment.

-Dret d’oposició al tractament de les seues dades personals, quan la base legal que ens habilite per al seu tractament siga l’existència d’un interés legítim. A estos efectes, deixarem de tractar les seues dades llevat que tinguem un interés legítim imperiós o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

-Dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

Així mateix, amb caràcter general, el Consorci Espacial Valencià no prendrà, sense un consentiment previ i informat, cap decisió basada únicament en el tractament automatitzat de dades personals, ni elaborarà perfils sense coneixement i consentiment de cada persona afectada.

L’usuari podrà plantejar les qüestions que considere en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos devent per a això dirigir una comunicació per mitjà de correu postal a: Consorci Espacial Valencià, Ciutat Politècnica de la Innovació, edifici 8G, accés B, planta B, Camí de Vera s/n, 46022, València o correu electrònic a info@val-space.com amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.

 No obstant això, si una persona o grup de persones considera que s’ha comés una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament o cessió de les seues dades personals pot, abans de presentar qualsevol tipus de reclamació, sol·licitar el nostre servici de resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades i noves tecnologies a través de info@val-space.com.

En cas de no obtindre satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar així mateix una reclamació davant de l’Agència Espanyola de protecció de dades a través de la seua seu electrònica, en presentació d’una reclamació de tutela de drets.

REVISIONS D’ESTA POLÍTICA

La Política de Privacitat del Consorci Espacial Valencià s’anirà modificant per a adaptar-la a novetats que vagen sorgint. L’última data d’actualització és agost de 2019.

This post is also available in: English Spanish